Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door drukwerkcompleet.nl handelend onder Dordt Centraal Reclame en Verspreiding, K.v.k. nummer 24360550 gevestigd aan de Toermalijnring 1200, 3316 LC te Dordrecht. Op al haar diensten, gepubliceerde producten en prijzen hanteert drukwerkcompleet.nl de Nederlandse wet en regelgeving. Afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met niet bevoegde personeelsleden binden drukwerkcompleet.nl niet. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 3: Prijzen

Onze prijzen zijn in EURO en exclusief omzetbelasting (BTW) en inclusief verzendkosten mits anders vermeld. Wanneer bestelde producten niet voorradig zijn behoudt drukwerkcompleet.nl zich het recht voor om de koop te ontbinden wanneer er verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden.

Artikel 4: Betaling

Betaling geschiedt vooraf via online betaalmethode. Levering van bestelde producten uitsluitend na ontvangst betaling op bankrekening van drukwerkcompleet.nl.

Artikel 5: Levering

Opgegeven leveringstermijn geldt nooit als fatale termijn. Genoemde termijn geldt als indicatie rekenende vanaf de dag dat de betaling van de bestelde order door drukwerkcompleet.nl is ontvangen.

Artikel 6: Afwerking

Geringe afwijkingen bij kleurendruk, in kwaliteit, lettertype, kleur, vouw, dikte enz. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Teksten en/of instructies van een opdrachtgever worden verwerkt naar aangegeven kopij of schriftelijke opdracht. Voor papier zijn binnen de overeenkomst genoemde grenzen afwijkingen in het gramgewicht per vierkante meter naar boven en naar beneden toelaatbaar.

Artikel 7: Gratis opmaak

Heeft u nog geen bestand, dan kunt u gratis gebruik maken van onze opmaakservice. Een team van professionals zit voor u klaar om aan uw wensen te voldoen. U geeft aan wat u wilt communiceren, levert materiaal aan en wij gaan voor u aan de slag. Uiteraard ontvangt u eerst een drukproef. Na akkoord van uw kant starten wij de productie. De gratis opmaak is geldig op al onze standaard producten. Voor afwijkende producten informeren wij u graag over de tarieven.

Artikel 8: Annuleren

Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen is hij verplicht de door drukwerkcompleet.nl gemaakte kosten en de reeds aangeschafte materialen aan te nemen en te betalen. Opdrachtgever is voorts verplicht drukwerkcompleet.nl te vrijwaren tegen vordering van derden als gevolg van annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

Artikel 9: Wijziging van de opdracht

Wijziging van de opdracht welke schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever worden aangebracht waarmee hogere kosten zijn gemoeid komen altijd voor rekening van de opdrachtgever. Tevens de hierdoor ontstane langere levertijd valt buiten de verantwoordelijkheid van drukwerkcompleet.nl.

Artikel 10: Uitbesteding werk aan derden

Opdrachtgever machtigt drukwerkcompleet.nl om de opdracht door een derde partij onder de gemaakte overeenkomst te laten uitvoeren.

Artikel 11: Meerwerk

Het werk omvat alleen datgene dat tussen opdrachtgever en drukwerkcompleet.nl is overeengekomen. Het meerwerk dat noodzakelijk is om tot een goed eindproduct te komen zal in rekening worden gebracht bij opdrachtgever.

Artikel 12: Verzending

De verzending geschiedt zoals is overeengekomen. Wanneer andere verzending gewenst is dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 13: Reclameren

Opdrachtgever is verplicht bij afleveren van de bestelling deze grondig te controleren op gebreken en bij aanwezigheid hiervan drukwerkcompleet.nl schriftelijk binnen 24 uur hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer dit niet gebeurt vervalt ieder recht van reclamatie bij drukwerkcompleet.nl. Tevens dient drukwerkcompleet.nl in staat gesteld te worden de juistheid van de reclamatie te controleren. Indien de reclamatie naar het oordeel van drukwerkcompleet.nl juist is zal drukwerkcompleet.nl met een passende oplossing komen.

Artikel 14: Overmacht

Buitengewone omstandigheden zoals onder andere stormschade, brand, natuurrampen, winteroverlast, belemmering in het verkeer in het algemeen, werkstakingen, oproer of oorlog(gevaar), waarbij verlies, diefstal, beschadiging , vertraging van de levering etc. tijdens het transport van of naar drukwerkcompleet.nl voorkomt valt buiten de verantwoording van drukwerkcompleet.nl. Drukwerkcompleet.nl is gerechtigd om in dergelijke gevallen de overeenkomst te annuleren, op te schorten of te wijzigen totdat de buitengewone omstandigheden hebben ophouden te bestaan.

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

Op alle door drukwerkcompleet.nl verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten etc. behoudt drukwerkcompleet.nl zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn verboden. Alles hierboven beschreven zijn onvervreemdbaar eigendom van drukwerkcompleet.nl en dienen op het eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden. De opdrachtgever betaalt enkel een vergoeding voor de geleverde dienst en niet voor de eigendomsrechten of voor de rechten op verdere vermenigvuldiging. Zulks met een boete per voorval van € 10.000,00.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

Zolang drukwerkcompleet.nl geen volledige betaling inzake een overeenkomst heeft ontvangen blijven de geleverde goederen eigendom van drukwerkcompleet.nl. Drukwerkcompleet.nl behoudt zich het recht voor de goederen terug te vorderen indien de opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling inzake de WSNP van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd. Alle handelingen met betrekking tot geleverde goederen zijn verboden voor de opdrachtgever zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Alle schade ontstaan door opdrachtgever komt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 17: Privacy

Drukwerkcompleet.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt worden gegevens alleen verzameld om u optimale dienstverlening te bieden. Het doel van het verzamelen van de gegevens is: het verwerken van uw bestelling, de betaling en de verzorging daarvan, het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van drukwerkcompleet.nl